Úvodní strana

Číslovky | Liczby | Zahlwörter


Minimálně do 10 by člověk měl umět počítat

Mindestens „bis 10 muss man zählen“ können

Trzeba umieć liczyć minimum do 10!


0 ... nula

0 ... zero

0 ... Null

1 ... jeden, jedna, jedno

1 ... jeden, raz

1 ... eins

2 ... dva / dvě

2 ... dwa

2 ... zwei

3 ... tři

3 ... trzy

3 ... drei

4 ... čtyři

4 ... cztery

4 ... vier

5 ... pět

5 ... pięć

5 ... fünf

6 ... šest

6 ... szeœć

6 ... sechs

7 ... sedm

7 ... siedem

7 ... sieben

8 ... osm

8 ... osiem

8 ... acht

9 ... devět

9 ... dziewięć

9 ... neun

10 ... deset

10 ... dziesięć

10 ... zehn

11 ... jedenáct

11 ... jedenaœcie

11 ... elf

12 ... dvanáct

12 ... dwanaœcie

12 ... zwölf

13 ... třináct

13 ... trzynaœcie

13 ... dreizehn

14 ... čtrnáct

14 ... czternaœcie

14 ... vierzehn

15 ... šestnáct

15 ... piętnaœcie

15 ... fünfzehn

16 ... šestnáct

16 ... szesnaœcie

16 ... sechzehn

17 ... sedmnáct

17 ... siedemnaœcie

17 ... siebzehn

18 ... osmnáct

18 ... osiemnaœcie

18 ... achtzehn

19 ... devatenáct

19 ... dziewiętnaœcie

19 ... neunzehn

20 ... dvacet

20 ... dwadzieœcia

20 ... zwanzig

21 ... dvacet jedna

21 ... dwadzieœcia jeden

21 ... einundzwanzig

22 ... dvacet dva

22 ... dwadzieœcia dwa

22 ... zweiundzwanzig

23 ... dvacet tři

23 ... dwadzieœcia trzy

23 ... dreiundzwanzig

30 ... třicet

30 ... trzydzieœci

30 ... dreißig

40 ... čtyřicet

40 ... czterdzieœci

40 ... vierzig

50 ... padesát

50 ... pięćdziesišt

50 ... fünfzig

60 ... šedesát

60 ... szeœćdziesišt

60 ... sechzig

70 ... sedmdesát

70 ... siedemdziesišt

70 ... siebzig

80 ... osmdesát

80 ... osiemdziesišt

80 ... achtzig

90 ... devadesát

90 ... dziewięćdziesišt

90 ... neunzig

100 ... sto

100 ... sto

100 ... hundert

200 ... dvě stě

200 ... dwieœcie

200 ... zweihundert

300 ... tři sta

300 ... trzysta

300 ... dreihundert

400 ... čtyři sta

400 ... czterysta

400 ... vierhundert

500 ... pět set

500 ... pięćset

500 ... fünfhundert

600 ... šest set

600 ... szeœćset

600 ... sechshundert

700 ... sedm set

700 ... siedemset

700 ... siebenhundert

800 ... osm set

800 ... osiemset

800 ... achthundert

900 ... devět set

900 ... dziewięćset

900 ... neunhundert

1000 ... tisíc

1000 ... tysišc

1000 ... tausend

2.000 ... dva tisíce

2.000 ... dwa tysišce

2.000 ... zweitausend

3.000 ... tři tisíce

3.000 ... trzy tysišce

3.000 ... dreitausend

10.000 deset tisíc

10.000 ... dziesięć tysięcy

10.000 ... zehntausend

100.000 sto tisíc

100.000 ... sto tysięcy

100.000 ... hunderttausend

1.000.000 milión

1.000.000 ... milion

1.000.000 ... Eine Million

2.000.000 dva milióny

2.000.000 dwa miliony

2.000.000 Zwei Millionen

5.000.000 ... pět miliónů

5.000.000 ... pięć milionów

5.000.000 ... Fünf Millionen