Úvodní strana > Seznam her A - Z


Hra

Tento soubor her si neklade nárok na úplnost. Měl by sloužit jako inspirace, jak zapojit téma jazyk a komunikace do programu mezinárodních setkání. Hry mohou být použity jednotlivě, např. jako tzv. warming-up (zahřívací hry). Smysluplnější je ale hry propojit a integrovat do programu setkání. Tímto způsobem lze silněji podpořit komunikaci a spolupráci mezi účastníky mezinárodního setkání.

Nejdůležitější je hry obsahově přizpůsobit cílové skupině (např. děti, mládež, dospělí) a tématu setkání. Princip hry je možné převzít, ale slovní zásobu je třeba odpovídajícím způsobem pozměnit. Rovněž délka hry závisí na počtu účastníků a náladě ve skupině. Při plánování programu je dobré střídat různé metody, např. hry s celou skupinou a ve dvojicích, aktivity založené na mluvení a na pantomimě.

Pro zdařilou realizaci jazykové animace jsou velmi cenné zkušenosti s prací se skupinami a s vedením her. Způsob, jakým hry uvádíme, se bezprostředně projeví v ochotě účastníků zapojit se do hry. Obzvláště důležité je, aby se vedoucí aktivně účastnil hry a nevystupoval autoritativně. Hry by měly být pokud možno co nejotevřenější, tak aby bylo možné do nich zahrnout i podněty a návrhy účastníků.

Jazykovou animací chceme především podpořit komunikaci v mezinárodní skupině a případně překonávat nejistotu. Z toho důvodu není jazyková správnost to nejdůležitější (správné koncovky, gramatické vazby apod.). Účastníky proto v žádném případě neopravujeme jako při výuce jazyka. V popředí stojí radost z porozumění a společné zážitky.


Pro urychlení orientace v souboru her jsme všechny popsané hry rozdělili do devíti skupin (kategorií):

Hry s abecedou
Seznamovací hry
Zvuk – rytmus - melodie
Týmové hry
Zeměpisné a kulturní reálie
Nonverbální hry
Tvorba jazykových materiálů
Zahřívací hry (warming-up)
Rozšiřování slovní zásoby