Home > Animacja językowa


Animacja językowa

Animacja językowa jest niekonwencjonalną i przyjemną metodą, która pozwala wprowadzić zagadnienia komunikacji i języka w program wymiany międzynarodowej. Łączy to, co znane, z tym co dopiero poznawane. Nie jest to jednak systemowa nauka języka obcego.

Punktem ciężkości jest wynik danej sytuacji komunikacyjnej a nie językowa poprawność wypowiedzi. Nieważne, czy porozumiewamy się „rękami i nogami”, czy wyrażamy nasze myśli za pomocą słów. Drugorzędne jest, czy w słowie Szczecin poprawnie wybrzmią „sz“ i „cz“ i czy „bardzo dobrze” zabrzmi raczej jak „bardzo dobsze”. Liczy się tylko, żeby zamiast do Szczecina nie trafić do Strzelina i żeby gospodarz zrozumiał nasz komplement.

Animacja językowa zdecydowanie skraca czas wzajemnego poznania się i przełamywania niepewności i barier językowych. Pomaga uczestnikom bardziej świadomie posługiwać się zarówno własnym jak i obcym językiem. Posiadaną i nowo zdobytą wiedzę pozwala od razu zastosować w praktyce.

Skąd nazwa tej metody „animacja językowa“? Nie trudno odnaleźć podobieństwa do animatorów czasu wolnego w kurortach wakacyjnych czy do filmów rysunkowych. Animatorzy językowi wprowadzają grupę w ruch i zachęcają do aktywności językowej

Zastosowanie poszczególnych gier oraz ich oddziaływanie na uczestniczących będzie różniło się od przypadku do przypadku. Czegoś innego doświadczymy podczas godzinnego spotkania w parku miejskim czy podczas tygodniowej wymiany szkolnej.

www.jazykova-animace.info
www.sprachanimation.info